درخواست ابطال واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اتریوم

در حال حاضر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شما صفر میباشد
اگر درخواست صدور در جریانی دارید، باید تا زمان اتمام فرآیند صدور صبر نمایید

در حال حاضر شما در این صندوق واحد سرمایه‌گذاری ندارید
اگر درخواست صدور در جریانی دارید، باید تا زمان اتمام فرآیند صدور صبر نمایید