درخواستهای صدور صندوق بیت‌کوین
شمارهتاریخمرحلهتعدادقیمت صدور هر واحدکل مبلغ سرمایه‌گذاریگواهی صدور
شمارهتاریخمرحلهتعدادقیمت صدور هر واحدکل مبلغ سرمایه‌گذاریگواهی صدور
درخواستهای ابطال صندوق بیت‌کوین
شمارهتاریخمرحلهتعدادقیمت هر واحدمجموعگواهی
شمارهتاریخمرحلهتعدادقیمت هر واحدمجموعگواهی